Láska Boží je květ, milosrdenství Jeho je ovoce.

Když je něco pravda, obstojí to pod palbou jakýchkoli otázek.

Když se muž a žena stanou jedním tělem, odrážejí se všechny jejich rány a zanedbání na živém těle dětí.

Jen když mluvíme od srdce, mluvíme k srdci.

Kdo se pustí do služby, musí se nechat unavit, aniž by ztrácel trpělivost.

Úspěch dobrého díla závisí na vytrvalosti.

Moderní člověk je vychován k porozumění cizích jazyků a k neporozumění cizinců.

Duše se živí tím, z čeho se raduje.

Stíny oblaku na hoře Proměnění jsou světlejší než jakákoli temnota tohoto světa.

V tento nedělní den, který jsi stvořil, Pane, jaký bude tvůj odpočinek, jestliže se ti ho v mém srdci nedostane?

Když kněz vyzdvihuje svatou hostii, sestupuje Boží Syn skutečně na oltář.

Právě takoví jsou všichni spravedliví: zatímco sami trpí, ani v bolestech svého trápení se nepřestávají starat o to, co je k užitku jiným.

Bůh chce, aby byl milován, neboť ví, že právě láska učiní blaženými ty, kdo ho budou milovat.

Věřit v Boha znamená uznat, že skutečnosti světa přece jen ještě nejsou všecko. Věřit v Boha znamená uznat, že život má smysl.

Bože, hlasy tvé zpívají církve (žalmy) vnikají do mých uší, pravda mi proniká do srdce a tím se rozhořívá cit zbožnosti.

Bože, hlasy tvé zpívající církve (žalmy) vnikají do mých uší, pravda mi proniká do srdce a tím se rozhořívá cit zbožnosti.

Existuje mylná představa, že manželský závazek je jen omezením svobody, a nikoli základním prvkem skutečné lásky.

Mariin život ukazuje, že Bůh uskutečňuje velké věci skrze ty, kteří jsou nejpokornější.

Nestačí jen v Boha věřit a Bohu věřit, ale je nutné se Bohu svěřit. (Víra bez skutků je mrtvá.)

Máme milovat jedině Boha a pak můžeme milovat ostatní věci tak, jak je miluje Bůh.

Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna, abychom dosáhli plnosti života. Není možné jen říct: „OK, přijímám.“ Odpovědí je lásku opětovat.

Bože, nežádám, abych teď hned směl vidět vzdálený obzor, stačí mi vidět dobře právě na ten krok, který mám udělat.

Zlý duch nechce, abys litoval svého hříchu, ale abys litoval sebe.

Děkovat Bohu za vše znamená umění nalézat naději i v pochmurné skutečnosti.

Bůh nás často milosrdně vyslyší a často milosrdně nevyslyší.

Svou budoucnost neznáme. Známe ale Toho, kdo ji zná a proto můžeme mít v srdci Jeho pokoj.

Kdykoli se rozhodneme milovat – ať už vlastní děti, nebo zcela cizího člověka – měníme budoucnost.

Deprese je často voláním duše o pomoc proti vykořeněnosti našeho života. Když nebudu mít žádné kořeny, strom mého života uschne.

Být svobodný neznamená „užívat si života“, nýbrž řídit se podle měřítek pravdy a dobra, abychom se tak my sami stali pravými a dobrými.

Klanění Bohu (´adorace´) člověka osvobozuje od všeho možného otroctví a dává mu odolnost proti modlám tohoto světa.

Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.

Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.

Zatímco Boží láska stvořila všechno z ničeho, jeho milosrdenství zachraňuje všechno ze zla, které je horší než nic.

Díkůčinění pramení ze zkušenosti opravdové radosti ze života. Nedostatek díkůčinění v životě člověka svědčí o nedostatku životní radosti.

Lidský život je prázdný, pokud není naplněný Bohem. A Bůh je Láska, Pravda a Dobro.

Kříž znamenal smrt, ale stal se nám stromem života.

Osobnost je osoba, která nese a žije ctnost.

Když nejsme před Bohem čistí, protože se neušpiníme, buďme čistí tím, že se omýváme Božím milosrdenstvím. Naučme se žít z Jeho odpuštění.

Často si myslíme, že hledáme Boha, ale ve skutečnosti hledáme zážitek s Bohem.

Kdo nechce být souzen Bohem, nesmí se stát soudcem vlastního bratra.

Nedokážu být dokonalý, ale vždy mohu být o trochu lepší. Mohu být podrobnější našemu Panu.

Hranice nevytváříme na základě rozdílů, ale rozdíly mezi námi a ostatními nacházíme právě kvůli existenci hranic.

Kdo miluje, raduje se z dobra druhého. Naopak sobec se neraduje z dobra, ale jen z jeho vlastnění, a dobro druhého mu dělá zle.

Ježíš prchá před zástupy a utváří osobnosti, které by pak mohly utvořit lid.

Láska, která by nebyla věrná a úplná, není odrazem lásky Boží.

Rozloučit neživou věc znamená rozdělit ji. Rozloučit živou bytost znamená zabít ji. Rozbít jednotu muže a ženy znamená zabít jejich lásku.

Srdce, které necítí stesk po Bohu, nezná radost. Kéž nás Pán obdaří touto milostí, aby nikdy v našem srdci nevyhasnul stesk po Bohu.

Rozvod je pro manželství ztroskotáním, protože láska nedospěla do svého přístavu.

Ke vztahu manželů patří objetí i oběti.

Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat.

Moudrý člověk je ten, kdo se snaží posuzovat a nahlížet věci a události tak, jak je vidí a posuzuje Bůh.

Boha milujeme tím, že ho uznáváme jako dárce darů a chválíme ho; bratry milujeme tím, že je obdarováváme a dělíme s nimi.

Pravý způsob, jak sbírat poklady u Boha, je dávat, darovat.

Nejde o to, jak mnoho nebo jak málo jsem dostal talentu, jako spíše o to, kolikrát jsem ho dokázal znásobit.

Čím mám víc práce, tím je důležitější, abych si udělal čas na modlitbu, Boží slovo, mši svatou – tzn. setkání s Pánem.

V tento nedělní den, který jsi stvořil, ó Pane, jaký bude tvůj odpočinek, jestliže se ti ho v mém srdci nedostane?

Nemůžeme nemít touhy ve svém srdci. Ale často je neumíme rozlišit. Proto je vyslovme před Bohem, aby nám ukázal jejich pravou hodnotu.

Je-li v církvi nějaké první místo, pak patří jenom tomu, kdo se stane služebníkem bratří!

Svatí jsou obyčejní lidé, kteří žili neobyčejně dobře. První část této věty platí i o mně, druhá žel nikoli. Ale mám ještě naději.

Pravý svatý se neraduje ze sebe a svých úspěchů, ale z Boha a jeho darů.

Láska bez pravidel je podobně zničující jako pravidla bez lásky. Jedno vede k chaosu a druhé k otroctví. Ale společně nám dodávají štěstí.

Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti.

Jistěže ve světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež.

Jsme povoláni dávat čas, který potřebujeme, nikoli ten, který nám zbývá.

Neříkej, že Bůh mlčí, když je tvoje Bible zavřená.

Často je utrpení lepším učitelem než úspěch.

Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.

Život se dá žít téměř bez ničeho, ne však bez naděje.

Příběhy Bible nás učí důležité věci. Abychom nedělali „tečku“ tam, kde Bůh učinil jen „čárku“.

+ + + + +  Bohu díky  + + + + +